Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu a šicí dílny H-Dekor

Tyto Obchodní podmínky určují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu

H-Dekor (dále pouze shop, eshop), dostupného na adrese www.h-dekor.cz a kupujícího. Obchodní podmínky splňují požadavky zákona 89/2012 Sb Občanský zákoník (dále pouze NOZ).

A. Vymezení pojmů  

1) Prodávající
- provozovatel internetového obchodu a šicí dílny H-Dekor , který je ve smyslu NOZ (§420) podnikatelem:
Halina Kotasová, Rakovecká 809, 735 43 Albrechtice, IČO 76372821


2) Kupující - zákazník internetové šicí dílny a internetového obchodu , kterým může být
spotřebitel - podle NOZ (§419) člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, vzniklé závazky se spotřebitelem se řídí Ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem dle NOZ ( §1810 a násl.),
anebo podnikatel - je jím kupující, který není spotřebitelem, podle NOZ (§420 a §421) je to také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele Za podnikatele se považuje i osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Podnikatelem je i osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.  
Pokud kupující zadá do svých adresních údajů záznam o IČO, pak bude považován automaticky za podnikatele. Jinak je o charakteru kupujícího rozhodná skutečnost naplnění výše uvedených znaků podle zákona.

 

3) Smlouva - jedná se obecně o závazek obou stran (§1724 a násl.), při objednávce nákupu nebo šití v internetové šicí dílně v internetovém obchodě www.h-dekor.cz. Typ smlouvy je kupní smlouvu (§2079 a násl.) Jde tomu tak i v případě šití textilních výrobků na základě objednávky kupujícího, protože je naplněna podmínka §2086 o Smlouvě o dodání věci, která má být teprve vyrobena.  

 

4) Předmět smlouvy - dodání zboží, produktu a/nebo poskytnutí služby šití produktu na zakázku, služby úpravy produktu podle požadavků kupujícího (dále pouze zboží)

 

5) Nabídka - je návrhem na uzavření smlouvy (§1731 a násl.), ve smyslu NOZ je jí i návrh dodat zboží nebo službu za určenou cenu, učiněný reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

 

6) Dostupnost a provozní doba - údaj o dostupnosti a provozní době internetového obchodu je uveden v obecné podobě, z důvodů státních svátků, přesunů pracovní doby, čerpání dovolené anebo vyšší moci může být přechodně tato doba omezena nebo upravena, informace o této skutečnosti bude uvedena v záhlaví úvodní stránky  

B. Kupní smlouva - nabídka, platnost cen, vznik závazku a plnění  

1) Nabídka internetového obchodu a internetové šicí dílny H-Dekor
(dále pouze eshop, obchod) je informací pro kupujícího, jak a za jakých podmínek si může objednat zboží, produkty, službu šití na míru produktů nebo službu zákaznické úpravy produktů.  Zapsání objednávky a její odeslání kupujícím do systému eshopu je přijetím nabídky ve smyslu NOZ (§1740).  Jsou-li kupujícím zapsány do objednávky dodatky, výhrady, omezení a jiné změny, je to posuzováno prodávajícím jako odmítnutí nabídky a považuje se za novou nabídku. Je tomu tak i v případě, kdy by dodatky nebo odchylky podstatně neměnily podmínky nabídky.  
Dodatky, odchylky, výhrady, omezení a jiné změny v nabídce oproti údajům uvedeným v systému eshopu H-Dekor jsou platné pouze po předchozím odsouhlasení prodávajícího anebo po předchozí dohodě o změně podmínek dodání nebo o jiné úpravě výrobku.

 
2) Uvádění obchodních názvů jiných výrobců - upozorňujeme, že pokud jsou uvedeny v nabídce názvy originálních výrobků jiného výrobce nebo použito jméno jiného výrobce, je toto pouze pro účely informativní, k jednoznačnému určení nabízeného zboží. Nejedná se o originální výrobky jiného výrobce a ani prodávající není v obchodním spojení s ním

 

3) Produkty v nabídce eshopu jsou označeny v popisu produktu v části Vlastnosti druhem produktu následovně:

a) Produkt bez možnosti zákaznické úpravy - pro takový produkt platí popis a údaje u produktu, je posuzován jako skladový produkt

b) Produkt s možností zákaznické úpravy (tj. například zkrácení výšky závěsu podle zadání zákazníka, zmenšení rozměrů povlečení, vyšití textu na ručníky) - takový produkt po zadání požadované zákaznické úpravy při objednání v eshopu se stává produktem šitým na zakázku ve smyslu ustanovení NOZ, není posuzován jako skladový produkt a nelze jej vrátit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží

c) Produkt šitý na zakázku - takový produkt je zhotoven vyloženě na požádání zákazníka a stává se automaticky produktem šitým na zakázku ve smyslu ustanovení NOZ, není posuzován jako skladový produkt a nelze jej vrátit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží  

 

4) Úplné kontaktní údaje provozovatele:
internetová adresa: www.h-dekor.cz
provozovatel:
Halina Kotasová, Rakovecká 809, 735 43 Albrechtice
IČO 76372821, DIČ CZ6462011072
č.účtu: 2301678906/2010
telefon: 739 633 401, 594 628 717
Objednávat lze přes internet kdykoliv, 24h denně, automatické zprávy e-mailem ze systému eshopu jsou zasílány rovněž tak.
Provozní doba pro telefonický nebo e-mailový kontakt a informace: v pracovní dny 8.00 - 16.00 (pokud není na stránkách uvedeno jinak). Při emailovém nebo telefonickém kontaktu uveďte vždy číslo Vaší objednávky pro urychlení vyřízení Vašeho dotazu.  


5) Registrace údajů kupujícího (vytvoření osobního účtu zákazníka) - pro prohlížení nabídky není registrace vyžadována. Pro objednání zboží je registrace dobrovolná, přináší výhodu pro kupujícího v možnosti zpětného přístupu k dřívějším objednávkám a usnadnění dalšího objednávání


6) Cena zboží - všechny ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH ve výši 21%.


7) Platnost cen a nabídky - eshop H-Dekor si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v nabídce, na změnu v nabídce zboží, vložení nového zboží nebo jeho odstranění z nabídky, na zavedení nebo zrušení prodejních akcí, to vše na na stránkách obchodu na adrese www.h-dekor.cz. Pokud si však zákazník zboží objedná před zavedením výše uvedených změn, cena ani jiné podmínky se už pro něj nemění do doby realizace dané objednávky a tím splnění závazku prodávajícího.


8) Kupní smlouva - objednávka - kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá nebo odešle zboží, produkt (věc) , která byla kupujícím objednána a je předmětem koupě. Kupující tím získá vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu (§2079). Za podmínek daných těmito Obchodními podmínkami, je v určitých případech platba za zboží vyžadována jako zálohová platba před zahájením realizace dodávky nebo výroby objednaného zboží.
Kupní smlouva je uzavřena a vzniká odesláním objednávky kupujícím v systému eshopu H-Dekor a jejím potvrzením emailovou zprávou od prodávajícího. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněna kontrola objednaných položek zboží v objednávce a případná změna nebo smazání těchto údajů. Ústní nebo telefonická forma objednávky ze strany kupujícího není prodávajícím přijata.  
Před odesláním objednávky kupující potvrzuje aktivně (zatrhnutím příslušného pole ve formuláři) seznámení se s těmito Obchodními podmínkami, vyjadřuje svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami a potvrzuje svůj závazek zboží odebrat a zaplatit za něj.

Automatická emailová zpráva ze systému eshopu potvrzuje kupujícímu odeslání objednávky do systému eshopu a její zapsání do systému eshopu. Tato zpráva není ještě potvrzením objednávky prodávajícím, avšak od tohoto okamžiku běží lhůta 24 hodin pro neprodlené zrušení objednávky kupujícím a pro neprodlené změny v objednávce (více níže v bodě 12 těchto Obchodních podmínek )

Pokud kupující neobdrží automatickou emailovou zprávu během několika minut po odeslání objednávky do systému eshopu, objednávka nebyla zapsána do systému eshopu. V takovém případě je potřeba neprodleně kontaktovat prodávajícího emailem na info@h-dekor.cz pro kontrolu uložení objednávky do systému eshopu.

Po kontrole objednávky prodávajícím je zasláno kupujícímu potvrzení objednávky formou emailové zprávy o zadání objednávky do realizace a/nebo formou emailové zprávy s platebními údaji pro platbu předem. Zároveň prodávající dává objednávku k realizaci do výroby, tj. zahajuje kompletaci výrobků, jejich případné zákaznické úpravy anebo šití produktů. Tato skutečnost ale nemá vliv na neprodlené zrušení objednávky kupujícím nebo na neprodlené změny v objednávce kupujícím (více níže v bodě 12 těchto Obchodních podmínek )

Prodávající si vyhrazuje právo na smazání nekompletních nebo chybných objednávek. V takovém případě bude kupujícímu zasláno na podanou e-mailovou adresu upozornění o tomto kroku.
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží, označeného v eshopu pojmem Produkt vyprodán nebo u dostupnosti produktu je uvedeno vyprodáno, v případě, že u zboží není známo konkrétní datum opětovné dostupnosti. Taktéž dojde ke zrušení objednávky v případě, pokud dojde k výrazné změně ceny zboží nezávisle na prodávajícím. V obou případech bude nejdříve kupující informován o nastalých nových skutečnostech a ke zrušení objednávky dojde až jeho neakceptováním nových skutečností, rozhodných pro dodání zboží. Byla-li mezitím část nebo celá objednávka uhrazena, bude při zrušení objednávky prodávajícím kupujícímu vrácena již uhrazená částka za toto dočasně vyprodané zboží, převodem na bankovní účet podaný kupujícím ve lhůtě do 14 pracovních dní od zrušení objednávky prodávajícím.

 
9) Platba a cena za platbu - platbu za zboží je možné uhradit:
a) bankovním převodem - platba předem na základě platebního příkazu, jehož údaje jsou zaslány zákazníkovi e-mailem spolu s potvrzením objednávky - tento způsob je zdarma  
b) dobírkou při převzetí zásilky - k ceně zboží se připočítává doběrečné ve výši 58,- Kč
Přičemž platí:
a) platbu bankovním převodem lze zvolit pro jakoukoliv velikost objednávky

b) při objednání produktu šitého na zakázku (šití na míru nebo úprava velikosti produktu) je možná pouze úhrada platbou předem
c) veškeré objednávky v hodnotě zboží od 4000,- Kč lze uhradit pouze bankovním převodem
d) na dobírku lze zaslat pouze zboží podle objednávky, kdy celková hodnota zboží je do 4000,- Kč
Kompletní faktura - daňový doklad je vždy přiložena k zásilce, obvykle v ochranném obalu na balíku.   


10) Neprodlené zrušení objednávky kupujícím a neprodlené změny v objednávce kupujícím - neprodleně může kupující zrušit objednávku pouze do 24h od odeslání objednávky do systému eshopu H-Dekor. Storno je nutno provést písemně e-mailem na adresu info@h-dekor.cz
Jestliže již kupující zaplatil kupní cenu za objednávku a dojde k jejímu neprodlenému zrušení ve lhůtě podle tohoto odstavce, bude uhrazená částka odeslána zpět do 7 pracovních dnů. Neprodleným zrušením zanikají vzájemné závazky mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé z rušené objednávky nebo smlouvy .  
Kupující může provést neprodlené změny (například změnu počtu kusů, velikosti nebo změnu látky) v objednávce do 24 hodin od objednání zboží, písemně e-mailem na adresu info@h-dekor.cz. Protože tyto změny v objednávce obvykle změní celkovou cenu objednávky, prodávající provede i výsledné změny cen v objednávce.

11) Zrušení objednávky kupujícím nebo změny v objednávce kupujícím - pokud kupující zruší objednávku po lhůtě 24 hodin od odeslání objednávky do systému eshopu, dojde v případě požadavku zákaznickckých úprav k zahájení jejich realizace anebo v případě šití na zakázku dojde ke stříhání látky a šití výrobků. V takovém případě bude kupujícímu vyúčtována spotřeba látek a materiálu pro šití textilních výrobků a zboží ve výši 66% ceny objednaných a takto zrušených výrobků nebo služeb. Stejně to platí v případě požadavku kupujícího na dodatečné snížení počtu kusů, zrušení kterékoliv položky objednávky nebo změnu látky daného výrobku. Kupující se zavazuje tyto ceny uhradit a základě zaslané faktury prodávajícím kupujícímu.

12) Dodací lhůta
Všechny objednávky se snažíme splnit co nejdříve. Níže uvedené lhůty platí pro zboží, které je jednoznačně určeno nabídkou eshopu, bez dodatků, odchylek, výhrad, omezení a jiných dalších nebo atypických změn, požadovaných kupujícím.
Zboží nebo produkty jsou obvykle odesílány kupujícímu v základní dodací lhůtě do 12 pracovních dní od potvrzení objednávky s tím, že :  
a) dodací lhůta běží od odeslání potvrzení objednávky

b) dodací lhůta při požadavku zákaznické úpravy velikosti se prodlužuje o 3-5 pracovních dnů

c) dodací lhůta při objednání šití na míru nebo šití na zakázku se prodlužuje o 5-7 pracovních dnů

d) dodací lhůta u šití potahů na nábytek Ikea je 28 pracovních dnů
e) dodací lhůta se může vyjímečně prodloužit vlivem státních svátků v zemi výrobce nebo v zemi prodávajícího, vlivem živelných nebo jiných událostí bez zavinění výrobce nebo prodávajícího. 
V případech dodatků, odchylek, výhrad, omezení a jiných změn požadovaných kupujícím, bude dodací lhůta sdělena dodatečně
V případě neočekávaného prodloužení dodací lhůty nad uvedené časy bude o této skutečnosti kupující neprodleně informován.

13) Dodávka
Standardně jsou objednávky zasílány přepravní balíkovou službou PPL nebo poštou. Kupující si volí dostupný druh dopravy v procesu objednávání sám, avšak pokud jeho volba nebude odpovídat rozměrům zásilek podle podmínek dopravců ( viz dále), pak prodávající upraví cenu dopravy podle skutečnosti a podle údajů níže uvedených. 

Cena za dopravu PPL je 138,- Kč za standardní balík pravoúhlého tvaru.
Cena za dopravu poštou je 213,- Kč za standardní balík pravoúhlého tvaru
.

S ohledem na přepravní podmínky a ceny dopravy dopravců platí pro dodávky římských rolet. Tyto produkty jsou zasílány pouze poštou, jsou baleny v tubusech příslušné délky a uvedená cena dopravy poštou je platná bez ohledu na délku tubusu.

Objemově větší zásilky se zasílají spedičními službami podle volby prodávajícího.

Pro malé objednávky v hodnotě zboží do 500,- Kč a pokud se balení dodávky vejde do kategorie doporučené psaní podle platných Poštovních podmínek České pošty (rozměry do 50x35x5cm, váha do 2kg ) lze zvolit při objednání zásilku jako Doporučené psaní, cena dopravy je pak 98,- Kč. Toto platí pouze při platbě předem bankovním převodem.

Dodávka a závazek dodat zboží z kupní smlouvy je ze strany prodávajícího splněna převzetím zásilky kupujícím. Pokud kupující z vlastní vůle u dopravce zadá přesměrování na jinou adresu, než kterou uvedl na objednávce, považuje se tímto okamžikem zásilka za doručenou bez závad a poškození. Za další zpoždění dodání anebo poškození zásilky, vzniklé tímto úkonem, již není prodávající zodpovědný.

Přičemž dále platí:

Všechny objednávky v hodnotě zboží nad 1600,- Kč jsou zasílány zdarma při platbě převodem, v takovém případě si prodávající vyhrazuje volbu způsobu dopravy a volbu dopravce.
Při požadavku platby na dobírku je vždy doúčtováno doběrečné ve výši 58,- Kč, samotná doprava zůstává podle výše uvedených sazeb.
 

14) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

C. Odpovědnost za vady, práva z vadného plnění, reklamace, záruka
 
1) Postup při převzetí zásilky kupujícím
Kupující má povinnost při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat celistvost a neporušenost obalu, neprodleně zásilku rozbalit , po rozbalení pak zkontrolovat počet a druh zboží, které bylo objednáno a dodáno.
Při poškození dopravního obalu nebo při podezření na nesprávné zacházení dopravce se zásilkou ( pomačkaný obal, známky vlhkosti, známky kontaktů s jinými kapalinami, apd), kupující provede kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a tuto skutečnost uvede do záznamu o převzetí zásilky. Neprodleně pak prosíme o kontaktování prodávajícího emailem nebo telefonicky.  
Při obdržení zboží, které je poškozené bez zjevného vlivu dopravce a bez zjevného poškození obalu nebo bez známek nedovolené manipulace se zásilkou, může kupující uplatnit emailem reklamaci na takto poškozené zboží vlivem dopravy do 24 hodin od převzetí zásilky. Pozdější reklamace nemohou být prodávajícím uznány.

Při obdržení zboží, které nebylo objednáno, kontaktujte neprodleně prodávajícího emailem nebo telefonicky k dohodnutí dalšího postupu.

Ve všech případech je potřeba zaslat emailem popis skutečnosti a fotografie obalů a poškozeného zboží.

2) Práva kupujícího z vadného plnění prodávajícím
Podle ustanovení NOZ (zejména §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 ) prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal :  
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal na stránkách eshopu
- se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

- zboží )produk
- zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Spotřebitel, nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, má právo požadovat nápravu (opravu) a odstranění vad nebo dodání nového zboží.

Pokud v konkrétním případě bude toto nepřiměřeně nákladné nebo nemožné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, pak lze vadu zboží řešit přiměřenou slevou s ohledem na význam vady. V případě významné vady, kterou nelze odstranit a která brání používání zboží k danému účelu a v případě opakovaného výskytu stejné vady v době 12 měsíců od převzetí zboží, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí zboží spotřebitelem.

Pokud je kupujícím podnikatel, doba odpovědnosti prodávajícího za vady zboží je smluvní v délce 12 měsíců od převzetí zboží, přičemž odstranění vad zboží je přednostně řešeno opravou (nápravou) vady, pokud toto není možné, pak přiměřenou slevou. Odstoupení od smlouvy je možné v době 12 měsíců od převzetí zboží pouze v případě neopravitelnosti vady a tím nemožnosti dalšího používání zboží.

3) Postup uplatnění práv z vadného plnění

Zašlete email na adresu info@h-dekor.cz , kde uvedete název zboží, číslo objednávky nebo faktury a popis vady. Přiložte fotografie

se zachycením vady, budeme Vás pak zpětně kontaktovat. Pokud nebude možnost rychlého vyřešení a odstranění vady, zašleme

Vám pak písemné potvrzení o zahájení reklamačního řízení spolu s návrhem na způsob vyřízení reklamace.

4) Upřesnění

Vady způsobené běžným opotřebením nebo zaviněním kupujícího není možné reklamovat.

Nelze reklamovat drobné odchylky od odstínu dané barvy dodaného zboží, než je zobrazen a popsán v eshopu. Vyplývá to z možnosti individuálního nastavení elektronického zobrazovacího zařízení (displeje), použitého kupujícím k objednávce zboží, které může daný odstín interpretovat s jiným barevným nádechem.

Na případné dárky - zboží takto označené a dodané zdarma , nelze uplatňovat jakékoliv práva spotřebitele a kupujícího.
Kupující obdrží informaci o vyřízení odpovědnosti za vady nejpozději do 30 dní. Je-li vadné plnění řešeno opravou zboží, pak po dobu, kdy zboží nemá kupující k dispozici, se záruční doba prodlužuje.  
Prodávající nepřijímá zpět žádné zásilky na dobírku.

D. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

1) Upřesnění práva na odstoupení od smlouvy

Pro produkty šité na zakázku a produkty se zákaznickou úpravou velikosti, jak jsou uvedeny v části B. Kupní smlouva, bod 3b a bod 3c, nelze podle §1837 písm.d) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží podle §1829 a násl. Nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za vady podle §2099 a násl. však tímto není omezen.
Pro produkty určené podle části B. Kupní smlouva, bod 3a 
(produkty bez zákaznických změna a produkty, které nejsou šity na zakázku nebo nejsou šity na míru), lze odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14dnů od převzetí zboží s podmínkami uvedenými niže v bodě

2) Postup
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího písemně na adrese info@h-dekor.cz a uvede, že odstupuje od smlouvy, s uvedením čísla objednávky a čísla účtu pro vrácení peněžní částky. Lze použít formulář pro odstoupení od smlouvy - ke stažení ZDE

Spotřebitel zašle nebo dodá vrácené zboží prodávajícímu na vlastní riziko, prodávající pak spotřebiteli proplatí náklady na vrácení zboží v prokázané výši nejlevnějším způsobem dopravy.
V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, převodem na podaný bankovní účet kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

 

3) Upřesnění
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů slouží k tomu, aby kupující se mohl seznámit se se zbožím v takovém rozsahu, jaký by měl k dispozici při nákupu v klasické kamenné prodejně.

Pokud je zboží baleno v obalech, které umožňují pohled na barvu a charakter látky, pak je podmínkou vrácení plné kupní částky za produkt neporušenost tohoto obalu.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží , které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě opotřebení zboží nad tuto míru, má právo prodávající požadovat náhradu za uvedení zboží do původního stavu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, prodávající započte své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží a s jeho uvedením do původního stavu.

Prodávající nepřijímá zpět žádné zásilky na dobírku.

E. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi prodejcem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Web: adr.coi.cz

 

F. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou evidovány a spravovány podle aktuálních právních předpisů a nařízení EU o GDPR.   
Bližší popis na stránkách Ochrana osobních údajů a na Používání cookies


G. Ostatní

Upozornění : Pokud kupující zadá nesprávnou emailovou adresu jako svůj kontaktní údaj a v důsledku toho neobdrží od prodávajícího emailové zprávy podle výše uvedených obchodních podmínek, je pohlíženo na emailovou korespondenci ze strany prodávajícího jako na doručenou kupujícímu !

Pro dotazy, informace a připomínky použijte email na adrese info@h-dekor.cz

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v okamžiku uzavření kupní smlouvy, tj. v okamžiku odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek bez výhrad, ve znění platném v den odeslání objednávky, přijímá cenu objednaného zboží a souhlasí s ní, tak jak je uvedena v potvrzení objednávky, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 6. ledna 2023

v04 / 2023-07-24

nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit stránku ve verzi pro počítač
Sklep internetowy Shoper.pl